Taal wijzigen: 
      Française
    
      Dutch

Algemene voorwaarden

TOEPASSELIJKHEID EN AANVAARDING

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling bij Terroir des Ardennes. Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Terroir des Ardennes  betreffende andere voorwaarden zal het feit dat de Koper aan Terroir des Ardennes een bestelling toevertrouwt, van rechtswege inhouden dat de Koper al de hier vermelde verkoopsvoorwaarden aanvaardt. De algemene en bijzondere voorwaarden die voorkomen in een bestelbon of enig ander document uitgaande van de Koper zijn niet aan Terroir des Ardennes tegenstelbaar.


BESTELLINGEN

Bestellingen zijn pas definitief bindend nadat ze betaald zijn. Zolang de geleverde goederen niet volledig werden betaald, blijven zij eigendom van Terroir des Ardennes, met dien verstande dat het risico voor verlies en/of beschadiging zal overgaan op de Koper.


De Koper  verklaart dat de door hem aangekochte producten enkel voor eigen verbruik zijn of om gratis weg te geven. De Koper die de producten wil verhandelen, wordt verzocht om rechtstreeks contact op te nemen met Terroir des Ardennes . De informatie omtrent de producten en de prijszetting zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.


BETALINGSVOORWAARDEN

De op de vervaldag niet betaalde factuur geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op een jaarlijkse interest van 10 %, en wordt verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 50 euro – bovenop de invorderingskosten (aanmaningskosten, administratieve kosten, e.d.). Onverminderd de bovenvermelde bepalingen behoudt Terroir des Ardennes zich te allen tijde het recht voor om elke verdere levering op te schorten tot volledige betaling van de aan Terroir des Ardennes  verschuldigde bedragen, of om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog uit te voeren gedeelte.


TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDHEID

Op alle overeenkomsten met Terroir des Ardennes  is enkel het Belgisch Recht van toepassing. In geval van betwisting is uitsluitend de rechtbank van Gent  bevoegd.


LEVERING

Vertraging in de levering, welke ook de oorzaak ervan is, geeft geen recht op enige schade, boete, vernietiging van de bestelling of ontbinding of verbreking van de overeenkomst. Het transport van de goederen gebeurt via Bpost of via een koerierdienst. De door de Koper bestelde goederen kunnen ook afgehaald worden op het adres van Terroir des Ardennes, mits voorafgaandelijke afspraak.

Gelet op haar hoedanigheid van tussenpersoon, beperkt Terroir des Ardennes haar garantie voor de geleverde goederen tot de door de leverancier toegekende garantie. Voor zover de voorwaarden en de omvang van deze garantie het toelaten, zal Terroir des Ardennes  in ieder geval haar tussenkomst beperken tot het vervangen van de gebrekkige stukken of tot de terugbetaling van de betaalde prijs zonder dat de Koper aanspraak kan maken op een grotere schadevergoeding.

Terroir des Ardennes zal nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor het niet-nakomen door een leverancier van diens verplichtingen m.b.t. de uitvoering van de garantie, o.a. ingeval van faillissement van de leverancier. Terroir des Ardennes  is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade, van welke aard ook, die de Koper of een derde zou lijden bij het verbruik van de goederen.

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten (Wet van 14 juli 1991, gewijzigd door de Wet van 25 mei 1999) heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Terroir des Ardennes.

Door te bestellen op de internetsite van Terroir des Ardennes staat de Koper Terroir des Ardennes  uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn persoonsgegevens voor administratieve doeleinden.

Contact : “Terroir des Ardennes”, zaakvoerder Christian Gilson, rue de la Chapelle 8, B-5555 Oizy,  ingeschreven in het Ondernemingsloket onder het ondernemingsnummer  0722.511.329, BTW-nummer : BE 0722 511 329.

 

 

Mobile Site

De website van "Terroir Des Ardennes" maakt gebruik van cookies. Meer info over ons privacybeleid vindt u op de pagina Privacy Policy (link onderaan).

Ik ga akkoord.

eCommerce Software by CubeCart